Radcliffe, Elizabeth S.: Hume Radcliffe, Elizabeth S.: Hume
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: DAVID HUME (1711 – 1776) je nepochybne najvplyvnejším filozofom tradície britského empirizmu, ktorá pred metafyzickými špekuláciami uprednostňovala pozorovanie a indukciu. Medzi Humovým životom a obsahom jeho myšlienok je pozoruhodná zhoda. Na svoju dobu mal radikálne názory a tvrdo bojoval, aby ich mohol prezentovať v ...
Hahn, Stephen: Derrida Hahn, Stephen: Derrida
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Jacques Derrida (1930-2004) byl jedním z nejvýznamnější filozofů druhé poloviny 20. století. Jeho teorie dekonstrukce ovlivnila dvě generace filozofů, literárních vědců a politologů. Kniha přitažlivým způsobem přibližuje základní myšlenky Derridova díla. ...
Kaye, Sharon M.; Thomson, Paul: Augustin Kaye, Sharon M.: Augustin
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Augustín (354-430), biskup v meste Hippo, teológ a filozof, vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Žil a tvoril v období úpadku a pádu Rímskej ríše. Najprv bol zástancom manicheizmu, neskôr sa pridal ku skepticizmu a nakoniec sa prostredníctvom novoplatonizmu dostáva ku kresťanstvu, ktorému ostáva verný do konca života. Takmer t ...
Brown, Alison Leight : Hegel Brown, Alison Leight : Hegel
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) je dnes všeobecne pokladaný za zavŕšiteľa vývoja klasického filozofického myslenia. Po jeho smrti sa už filozofi ani len nepokúsili uzavrieť celé poznanie sveta do jediného systému, založenému na viere v rozum. Hegelov systém takto na jednej strane ukončuje jedno veľké obdobie ...
Howe, Leslie A.: Habermas Howe, Leslie A.: Habermas
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Jürgen Habermas (1929), jeden z najuniverzálnejších a najvplyvnejších filozofov dvadsiateho storočia. Svojím dielom ovplyvnil nielen súčasnú filozofiu, ale aj sociálne vedy, politológiu, právo a ekonómiu. Je spolutvorcom koncepcie moderných sociálnych demokracií a jeho obsiahla tvorba sa sústreďuje predovšetkým na prob ...
Steinberg, Diane: Spinoza Steinberg, Diane: Spinoza
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Jednotný a hlboký pohľad na všetky filozoficky dôležité otázky.rnSpinozova filozofia ponúka jednotný a hlboký pohľad na všetky filozoficky dôležité otázky, ako sú povaha reality, ľudská prirodzenosť, čo môžeme vedieť a dobrý život. Monografia jasným a súhrnným spôsobom približuje Spinozovu metafyziku, psychológiu, etik ...
Missner, Marshall: Hobbes Missner, Marshall: Hobbes
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.60 EUR / Kč
anotácia: THOMAS HOBBES (1588 – 1679), anglický filozof, ktorého dielo výrazne ovplyvnilo celú európsku morálnu a politickú filozofiu. Prečo ľudia proti sebe bojujú a prečo žijú spolu v mieri, pričom ani boj, ani mier nie sú trvalé? Odpoveď na túto otázku vyžaduje, podľa Hobbesa, pochopiť ľudskú prirodzenosť. Človek je svojou po ...
Radford, Gary P.: Eco Radford, Gary P.: Eco
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: UMBERTO ECO (1932), filozof, literárny kritik, historik a spisovateľ. Je profesorom semiotiky na univerzite v Bologni. V jeho rozsiahlej bibliografii sa vyskytujú diela teoretické Otvorené dielo, Pojednanie o obecnej semiotike, Chýbajúca štruktúra, Hladanie dokonalého jazyka, aj populárne eseje Babylonsky rozhovor, Ces ...
Brown, Alison: Foucault Brown, Alison: Foucault
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: MICHEL FOUCAULT (1926-1984), francúzsky filozof, historik a politický aktivista. Vďaka svojim prácam Dejiny šialenstva, Zrod kliniky a predovšetkým Slová a veci sa v šesťdesiatych rokoch 20. storočia stal jednou z najvýraznejších postáv na francúzskej intelektuálnej scéne. Mimoriadnu pozornosť vyvolával spôsob, akým dô ...
Winston, Morton: Chomsky Winston, Morton: Chomsky
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: NOAM CHOMSKY (1928), jazykovedec, filozof, kultúrny kritik a politický aktivista. Napísal viac ako sedemdesiat kníh a vyše tisíc článkov. Patrí medzi desať najcitovanejších autorov všetkých čias. Jeho teória jazykovej kompetencie, ako vrodenej, biologickej charakteristiky človeka tvorí jeden zo základov súčasnej kognit ...
Thomson, Garrett: Locke Thomson, Garrett: Locke
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: John Locke, George Berkeley a David Hume – to sú tri najvýznamnejšie vrcholy britskej empiristickej filozofie. Bol to práve JOHN LOCKE (1632 – 1704), koho možno označiť za duchovného otca novovekého empiricizmu. Podľa Locka celé poznanie vychádza zo skúsenosti a svojím programom jasnej, zrozumiteľnej a overiteľnej filo ...
Thomson, Garrett: Kant Thomson, Garrett: Kant
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Ako možno zmieriť vedu s morálkou a náboženstvom? Immanuel Kant (1724 - 1804) veľký novoveký filozof, ponúkol na túto otázku novú odpoveď, ktorá nám má čo povedať ešte aj dnes. Nemecký filozof osvietenstva, dodnes považovaný za jedného z najvplyvnejších mysliteľov západného sveta. Svojimi poznatkami obohatil najmä obla ...
Inglis, John: Akvinský Inglis, John: Akvinský
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Tomáš Akvinský (1225-1274), dominikánsky kňaz a filozof, žil a tvoril v čase, kedy prvé kontakty s Aristotelovým dielom v latinských prekladoch začínajú otriasať základmi tradičnej európskej vzdelanosti a problematizovať vzťah medzi náboženskou vierou a rozumom. Tomášovo dielo vytvorilo základ pre spojenie biblickej tr ...
Wheeler, Darrell: Davidson Wheeler, Darrell: Davidson
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Donald Davidson (1917-2003), jeden z najvplyvnejších amerických filozofov druhej polovice dvadsiateho storočia. Jeho práce z oblasti filozofie jazyka a mysle ovplyvnili diskusie azda o všetkých základných problémoch súčasnej filozofie - sémantike, epistemológii, etike, o probléme vzťahu mysle a tela, mysle a jazyka, re ...
Symons, John: Dennett Symons, John: Dennett
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Počnúc Platónom si filozofi kladú otázku, ako je možné poznanie. Ako poznávame vonkajší svet objektov a udalostí? Ako poznávame vnútorný svet myšlienok, presvedčení, pocitov a nálad a ako tieto dva svety spolu súvisia?rnTradičná filozofia vytvorila pojem „vedomia“ a metódu jeho skúmania – introspekciu, pomocou ktorej h ...
Thomson, Garrett: Descartes Thomson, Garrett: Descartes
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: René Descartes (1596 – 1650) zmenil našu predstavu o svete. Bol to vizionársky mysliteľ a ako prvý prišiel s myšlienkou vysvetľovania všetkých fyzikálnych zmien pomocou niekoľkých základných zákonov. Použil túto významnú predstavu na neuveriteľne široké spektrum javov, od astronómie až po anatómiu. Brúsil šošovky, pozo ...